🔰 گزارش عملکرد ۲روز گذشته معاونت بهداشتی در زمینه اجرای پویش ملی غربالگری دیابت و پرفشاری خون.

✴️ به گزارش گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده عملکرد در زمینه اجرای پویش ملی غربالگری دیابت و پرفشاری خون به شرح ذیل می باشد؛

 

🍏 غربالگری در کلیه ادارات شهرستان به اتمام رسید.

🍏 غربالگری در تریاژ بیمارستان قائم (عج) همچنان فعال می باشد.

🍏 همکاران اورژانس پیش بیمارستانی، کارشناس ناظر، بهورزان و داوطلبین هلال احمر شهرستان در بازار روز شهر آجین جهت اجرای طرح حضور یافتند.

 

✍️ مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد