🔰 گزارش عملکرد ۲روز گذشته معاونت بهداشتی در زمینه اجرای پویش ملی غربالگری دیابت و پرفشاری خون.

📗 به گزارش گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده عملکرد در زمینه اجرای پویش ملی غربالگری دیابت و پرفشاری خون به شرح ذیل می باشد؛

 

🍏 غربالگری در ۵۴ خانه بهداشت و ۶ پایگاه بصورت کاملا فعال.

🍏 مراجعه به بانک های ملی و مسکن و غربال کارکنان و مراجعین بانک.

🍏 حضور کارشناسان در مسجد موسی بن جعفر.

🍏 سخنرانی معاون بهداشت قبل از خطبه های نماز جمعه و همچنین غربال نمازگزاران توسط کارشناسان بهداشت.

🍏 فعالیت تریاژ بیمارستان قائم (عج) و درمانگاه تامین اجتماعی.

🍏 حضور در مراسم دعای ندبه.