🔰در گفتگوی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد با خبرگزاری ایسنا عنوان شد/ایسنا

🔹نرخ باروری اسدآباد نسبت به سال گذشته ثابت مانده است

🔸 دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در شرف راه اندازی خوابگاه متاهلی برای دانشجویان است.

🌎لینک کامل مصاحبه👇 https://www.isna.ir/news/1402071006832

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد