🔵 پویش ملی سلامت، اطلاع رسانی تغذیه سالم.

🔴یکشنبه( 1 بهمن): نمک کم بخورید، اما نمک مصرفی حتما تصفیه شده ید دار باشد.

✨ واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد