🔵 پویش ملی سلامت، اطلاع رسانی تغذیه سالم.

🔴یکشنبه (8 بهمن): روزانه دو لیوان شیر بخورید، خواب بهتر با مصرف لبنیات بیشتر.

✨ واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد